药师经

全名《药师二龙戏珠琉璃瓦光如来本愿功德经》,由唐三藏法师玄奘奉诏译为起点中文小说网。和《地藏经》一样,《药师经》是赞叹药师佛行愿的佛经,是大乘经典之一。《阿弥陀经》说,若有善男子善女人闻说浮屠,执持豆瓣名号。从一日乃至七日电影亦可一心不乱,此人临命终时心不颠倒,即得往生西方西天。..[详情]

药师经注音版

[药师经] 发表时间:2014-02-19 作者:未知 [投稿] 放大字体 正规 缩小 关闭 录入电子版手抄报

(如发现注音有错误,请您挂钩我们,便于我们及时拨乱反正。qq:1300659095。感恩


shì

wén


shí

qié
fàn

yóu
huà
zhū
guó

zhì
guǎng
广
yán
chéng

zhù
yuè
yīn
shù
xià




chú
zhòng

qiān
rén







sān
wàn
liù
qiān


guó
wáng

chén


luó
mén


shì

tiān
lóng
yào
chā

rén
fēi
rén
děng


liàng

zhòng

gōng
jìng
wéi
rǎo

ér
wèi
shuō


ěr
shí
màn
shū
shì


wáng


chéng

wēi
shén

cóng
zuò
ér


piān
tǎn

jiān

yòu

zhuó


xiàng

qié
fàn


gōng

zhǎng

bái
yán

shì
zūn

wéi
yuàn
yǎn
shuō

shì
xiāng
lèi
zhū

míng
hào


běn

yuàn
shū
shèng
gōng


lìng
zhū
wén
zhě


zhàng
xiāo
chú

wèi



xiàng

zhuǎn
shí
zhū
yǒu
qíng


ěr
shí
shì
zūn

zàn
màn
shū
shì

tóng

yán

shàn
zāi
shàn
zāi

màn
shū
shì





bēi

quàn
qǐng

shuō
zhū

míng
hào

běn
yuàn
gōng


wèi


zhàng
suǒ
chán
yǒu
qíng



ān

xiàng

zhuǎn
shí

zhū
yǒu
qíng



jīn

tīng


shàn

wéi

dāng
wéi

shuō

màn
shū
shì

yán

wéi
rán

yuàn
shuō


děng
yào
wén


gào
màn
shū
shì


dōng
fāng


guò
shí
jìng
qié
shā
děng



yǒu
shì
jiè
míng
jìng
liú



hào
yào
shī
liú

guāng


lái

yìng
zhèng
děng
jué

míng
xíng
yuán
mǎn

shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng


tiān
rén
shī




qié
fàn

màn
shū
shì




shì
zūn
yào
shī
liú

guāng

lái

běn
xíng


dào
shí


shí
èr

yuàn

lìng
zhū
yǒu
qíng

suǒ
qiú
jiē





yuàn

yuàn

lái
shì


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


shí


shēn
guāng
míng
chì
rán

zhào
yào
耀

liàng

shù

biān
shì
jiè


sān
shí
èr

zhàng

xiàng


shí
suí
xíng

zhuāng
yán

shēn

lìng

qiè
yǒu
qíng







èr

yuàn

yuàn

lái
shì



shí

shēn

liú


nèi
wài
míng
chè

jìng

xiá
huì

guāng
míng
guǎng
广


gōng

wēi
wēi

shēn
shàn
ān
zhù

yàn
wǎng
zhuāng
yán

guò


yuè

yōu
míng
zhòng
shēng


méng
kāi
xiǎo

suí

suǒ


zuò
zhū
shì



sān

yuàn

yuàn

lái
shì



shí



liàng

biān
zhì
huì
fāng
biàn
便

lìng
zhū
yǒu
qíng

jiē


jìn
suǒ
shòu
yòng



lìng
zhòng
shēng
yǒu
suǒ

shǎo




yuàn

yuàn

lái
shì



shí

ruò
zhū
yǒu
qíng

xíng
xié
dào
zhě


lìng
ān
zhù


dào
zhōng

ruò
xíng
shēng
wén

jué
chéng
zhě

jiē


chéng
ér
ān

zhī




yuàn

yuàn

lái
shì



shí

ruò
yǒu

liàng

biān
yǒu
qíng




zhōng

xiū
xíng
fàn
héng


qiè
jiē
lìng


quē
jiè


sān

jiè

shè
yǒu
huǐ
fàn

wén

míng


huán

qīng
jìng


duò
è



liù

yuàn

yuàn

lái
shì



shí

ruò
zhū
yǒu
qíng


shēn
xià
liè

zhū
gēn



chǒu
lòu
wán


máng
lóng
yīn


luán

bèi
lóu

bái
lài
diān
kuáng

zhǒng
zhǒng
bìng


wén

míng



qiè
jiē

duān
zhèng
xiá
huì

zhū
gēn
wán



zhū






yuàn

yuàn

lái
shì



shí

ruò
zhū
yǒu
qíng

zhòng
bìng

qiè


jiù

guī




yào


qīn

jiā

pín
qióng
duō



zhī
míng
hào


jīng

ěr

zhòng
bìng

chú

shēn
xīn
ān


jiā
shǔ




jiē
fēng


nǎi
zhì
zhèng


shàng






yuàn

yuàn

lái
shì



shí

ruò
yǒu

rén

wéi

bǎi
è
zhī
suǒ

nǎo


shēng
yàn


yuàn
shě

shēn

wén

míng



qiè
jiē

zhuǎn

chéng
nán


zhàng

xiàng

nǎi
zhì
zhèng


shàng




jiǔ

yuàn

yuàn

lái
shì



shí

lìng
zhū
yǒu
qíng

chū

juàn
wǎng

xiè
tuō

qiè
wài
dào
chán


ruò
duò
zhǒng
zhǒng
è
jiàn
chóu
lín

jiē
dāng
yǐn
shè
zhì

zhèng
jiàn

jiàn
lìng
xiū

zhū


héng


zhèng

shàng
zhèng
děng




shí

yuàn

yuàn

lái
shì



shí

ruò
zhū
yǒu
qíng

wáng

suǒ


shéng

biān




láo


huò
dāng
xíng





liàng
zāi
nàn
líng


bēi
chóu
jiān


shēn
xīn
shòu


ruò
wén

míng





wēi
shén



jiē

xiè
tuō

qiè
yōu



shí


yuàn

yuàn

lái
shì



shí

ruò
zhū
yǒu
qíng



suǒ
nǎo

wéi
qiú
shí


zào
zhū
è



wén

míng

zhuān
niàn
shòu
chí


dāng
xiān

shàng
miào
yǐn
shí

bǎo


shēn

hòu


wèi


jìng
ān

ér
jiàn

zhī


shí
èr

yuàn

yuàn

lái
shì



shí

ruò
zhū
yǒu
qíng

pín


fu

wén
méng
hán


zhòu


nǎo

ruò
wén

míng

zhuān
niàn
shòu
chí



suǒ
hào



zhǒng
zhǒng
shàng
miào

fu




qiè
bǎo
zhuāng
yán


huā
mán

xiāng


yuè
zhòng


suí
xīn
suǒ
wán

jiē
lìng
mǎn


màn
shū
shì


shì
wéi

shì
zūn
yào
shī
liú

guāng

lái

yìng
zhèng
děng
jué

xíng


dào
shí

suǒ

shí
èr
wēi
miào
shàng
yuàn



màn
shū
shì



shì
zūn
yào
shī
liú

guāng

lái

xíng


dào
shí

suǒ


yuàn





gōng

zhuāng
yán


ruò

jié

ruò

jié


shuō

néng
jìn

rán





xiàng
qīng
jìng


yǒu

rén



è




yīn
shēng

liú

wéi


jīn
shéng
jiè
dào

chéng
què
gōng


xuān
chuāng
luó
wǎng

jiē

bǎo
chéng




西
fāng


shì
jiè

gōng

zhuāng
yán

děng

chà
bié



guó
zhōng

yǒu
èr







míng

guāng
biàn
zhào

èr
míng
yuè
guāng
biàn
zhào

shì


liàng

shù


zhòng
zhī
shàng
shǒu




chù


néng
chí

shì
zūn
yào
shī
liú

guāng

lái
zhèng

bǎo
zàng

shì

màn
shū
shì


zhū
yǒu
xìn
xīn
shàn
nán


shàn

rén
děng

yīng
dāng
yuàn
shēng


shì
jiè

ěr
shí
shì
zūn


gào
màn
shū
shì

tóng

yán

màn
shū
shì


yǒu
zhū
zhòng
shēng


shí
shàn
è

wéi
huái
怀
tān
lìn


zhī

shī


shī
guǒ
bào


chī

zhì

quē

xìn
gēn

duō

cái
bǎo

qín
jiā
shǒu


jiàn

zhě
lái


xīn



shè

huò

ér
xíng
shī
shí



shēn
ròu

shēn
shēng
tòng



yǒu

liàng
qiān
tān
yǒu
qíng




cái




shēn
shàng

shòu
yòng


kuàng
néng




zi



zuò
shǐ
使


lái

zhě


zhū
yǒu
qíng

cóng

mìng
zhōng

shēng
è
饿
guǐ
jiè

huò
páng
shēng


yóu

rén
jiān
céng

zàn
wén
yào
shī
liú

guāng

lái
míng


jīn
zài
è


zàn


niàn


lái
míng



niàn
shí

cóng

chù


huán
shēng
rén
zhōng



宿
mìng
niàn

wèi
è




yào



hào
xíng
huì
shī

zàn
tàn
shī
zhě


qiè
suǒ
yǒu



tān


jiàn

shàng
néng

tóu

shǒu


xuè
ròu
shēn
fēn

shī
lái
qiú
zhě

kuàng

cái




màn
shū
shì


ruò
zhū
yǒu
qíng

suī


lái
shòu
zhū
xué
chǔ

ér

shī
luó

yǒu
suī


shī
luó

ér

guǐ


yǒu

shī
luó
guǐ

suī


huài

rán
huǐ
zhèng
jiàn

yǒu
suī

huǐ
zhèng
jiàn

ér

duō
wén



suǒ
shuō

jīng
shēn



néng
jiě
liǎo

yǒu
suī
duō
wén

ér
zēng
shàng
màn

yóu
zēng
shàng
màn


xīn



shì
fēi


xián
bàng
zhèng


wéi

bàn
dǎng


shì

rén


xíng
xié
jiàn


lìng

liàng

zhī
yǒu
qíng

duò

xiǎn
kēng


zhū
yǒu
qíng

yīng



páng
shēng
guǐ


liú
zhuǎn

qióng

ruò

wén

yào
shī
liú

guāng

lái
míng
hào

biàn
便
shě
è
xíng

xiū
zhū
shàn



duò
è


shè
yǒu

néng
shě
zhū
è
xíng

xiū
xíng
shàn


duò
è

zhě




lái
běn
yuàn
wēi


lìng

xiàn
qián
zàn
wén
míng
hào

cóng

mìng
zhōng

huán
shēng
rén



zhèng
jiàn
jīng
jìn

shàn
tiáo



biàn
便
néng
shě
jiā



fēi
jiā


lái

zhōng

shòu
chí
xué
chǔ


yǒu
huǐ
fàn

zhèng
jiàn
duō
wén

jiě
shèn
shēn



zēng
shàng
màn


bàng
zhèng



wéi

bàn

jiàn

xiū
xíng
zhū


héng



yuán
mǎn



màn
shū
shì


ruò
zhū
yǒu
qíng

qiān
tān




zàn
huǐ


dāng
duò
sān
è

zhōng


liàng
qiān
suì

shòu
zhū



shòu




cóng

mìng
zhōng

lái
shēng
rén
jiān

zuò
niú

tuó


héng
bèi
biān





nǎo

yòu
cháng

zhòng

suí

ér
xíng

huò
děi
wéi
rén

shēng

xià
jiàn

zuò
rén



shòu




héng


zài

ruò

rén
zhōng

céng
wén
shì
zūn
yào
shī
liú

guāng

lái
míng
hào

yóu

shàn
yīn

jīn


niàn

zhì
xīn
guī




shén


zhòng

xiè
tuō

zhū
gēn
cōng


zhì
huì
duō
wén

héng
qiú
shèng


cháng

shàn
yǒu

yǒng
duàn

juàn



míng

jié
.竭
fán
nǎo

xiè
.解
tuō

qiè
shēng
lǎo
bìng

yōu
bēi

nǎo



màn
shū
shì


ruò
zhū
yǒu
qíng

hào

guāi


gèng
xiāng
dòu
sòng

nǎo
luàn




shēn



zào
zuò
zēng
zhǎng
zhǒng
zhǒng
è


zhǎn
zhuǎn
cháng
wéi

ráo

shì


xiāng
móu
hài

gào
zhào
shān
lín
shù
zhǒng
děng
shén

shā
zhū
zhòng
shēng



xuè
ròu



yào
chā
luó
chà

děng

shū
yuàn
rén
míng

zuò

xíng
xiàng


è
zhòu
shù
ér
zhòu

zhī

yàn
mèi

dào

zhòu

shī
guǐ

lìng
duàn

mìng


huài

shēn

shì
zhū
yǒu
qíng

ruò

wén

yào
shī
liú

guāng

lái
míng
hào


zhū
è
shì



néng
hài


qiè
zhǎn
zhuǎn
jiē


xīn



ān



sǔn
nǎo



xián
hèn
xīn



huān
yuè



suǒ
shòu

shēng





xiāng
qīn
líng


wéi
ráo




màn
shū
shì


ruò
yǒu

zhòng


chú


chú




suǒ
jiā




jiā



jìng
xìn
shàn
nán


shàn

rén
děng

yǒu
néng
shòu
chí

fēn
zhāi
jiè

huò
jīng

nián

huò

sān
yuè

shòu
chí
xué
chǔ



shàn
gēn

yuàn
shēng

西
fāng


shì
jiè

liàng
shòu
寿

suǒ

tīng
wén
zhèng


ér
wèi
dìng
zhě

ruò
wén
shì
zūn
yào
shī
liú

guāng

lái
míng
hào

lín
mìng
zhōng
shí

yǒu






míng
yuē
wén
shū
shī




guān
shì
yīn





shì




jìn




bǎo
tán
huā



yào
wáng



yào
shàng








shì





chéng
kōng
ér
lái

shì

dào





jiè
zhǒng
zhǒng


zhòng
bǎo
huā
zhōng


rán
huà
shēng

huò
yǒu
yīn

shēng

tiān
shàng

suī
shēng
tiān
zhōng

ér
běn
shàn
gēn

wèi
qióng
jìn



gèng
shēng
zhū

è


tiān
shàng
shòu
寿
jìn

huán
shēng
rén
jiān

huò
wéi
lún
wáng

tǒng
shè

zhōu

wēi


zài

ān


liàng
bǎi
qiān
yǒu
qíng


shí
shàn
dào

huò
shēng
chà




luó
mén


shì


jiā

duō
ráo
cái
bǎo

cāng

yíng


xíng
xiàng
duān
yán

juàn
shǔ



cōng
míng
zhì
huì

yǒng
jiàn
wēi
měng




shì

ruò
shì

rén


wén
shì
zūn
yào
shī
liú

guāng

lái
míng
hào

zhì
xīn
shòu
chí


hòu


gèng
shòu

shēn



màn
shū
shì



yào
shī
liú

guāng

lái



shí

yóu
běn
yuàn


guān
zhū
yǒu
qíng


zhòng
bìng


shòu
luán
gān
xiāo

huáng

děng
bìng

huò
bèi
yǎn
mèi


suǒ
zhōng

huò

duǎn
mìng

huò
shí
hèng



lìng
shì
děng
bìng

xiāo
chú

suǒ
qiú
yuàn
mǎn

shí

shì
zūn

sān



míng
yuē
chú
miè

qiè
zhòng
shēng

nǎo



dìng



ròu

zhōng

chū

guāng
míng

guāng
zhōng
yǎn
shuō

tuó
luó

yuē




qié



shā
shè



liú






shé


tuō
jiē
duō

ā



sān
miǎo
sān

tuó


zhí
tuō
ǎn

shā
shì

shā
shì

shā
shè
sān

jiē

suō

ěr
shí
guāng
zhōng
shuō

zhòu




zhèn
dòng

fàng

guāng
míng


qiè
zhòng
shēng
bìng

jiē
chú

shòu
ān
wěn


màn
shū
shì


ruò
jiàn
nán


rén

yǒu
bìng

zhě

yīng
dāng

xīn
wèi

bìng
rén

cháng
qīng
jìng
zǎo
shù

huò
shí
huò
yào

huò

chóng
shuǐ

zhòu

bǎi

biàn




shí

suǒ
yǒu
bìng



jiē
xiāo
miè

ruò
yǒu
suǒ
qiú

zhì
xīn
niàn
sòng

jiē


shì

bìng
yán
nián

mìng
zhōng
zhī
hòu

shēng

shì
jiè



tuì
退
zhuǎn

nǎi
zhì



shì

màn
shū
shì


ruò
yǒu
nán


rén



yào
shī
liú

guāng

lái

zhì
xīn
yīn
zhòng
gōng
.恭
jìng
gòng
yǎng
zhě

cháng
chí

zhòu


lìng
fèi
wàng



màn
shū
shì


ruò
yǒu
jìng
xìn
nán


rén


wén
yào
shī
liú

guāng

lái

yìng
zhèng
děng
jué

suǒ
yǒu
míng
hào

wén

sòng
chí

chén
jiáo
chǐ
齿


zǎo
shù
qīng
jìng


zhū
xiāng
huā

shāo
xiāng

xiāng

zuò
zhòng

yuè

gòng
yǎng
xíng
xiàng



jīng
diǎn

ruò

shū

ruò
jiào
rén
shū


xīn
shòu
chí

tīng
wén






shī

yīng
xiū
gòng
yǎng


qiè
suǒ
yǒu

shēn
zhī



jiē
shī



lìng

shǎo


shì
biàn
便
méng
zhū


niàn

suǒ
qiú
yuàn
mǎn

nǎi
zhì



ěr
shí
màn
shū
shì

tóng

bái

yán

shì
zūn


dāng
shì

xiàng

zhuǎn
shí


zhǒng
zhǒng
fāng
biàn
便

lìng
zhū
jìng
xìn
shàn
nán

shàn

rén
děng


wén
shì
zūn
yào
shī
liú

guāng

lái
míng
hào

nǎi
zhì
shuì
zhōng




míng
jué


ěr

shì
zūn

ruò


jīng
shòu
chí

sòng

huò

wèi

yǎn
shuō
kāi
shì

ruò

shū

ruò
jiào
rén
shū

gōng
jìng
zūn
zhòng


zhǒng
zhǒng
huā
xiāng


xiāng


xiāng

shāo
xiāng

huā
mán
yīng
luò

fān
gài

yuè

ér
wéi
gòng
yǎng




cǎi

zuò
náng
chéng
zhī


sǎo
jìng
chù


shè
gāo
zuò

ér
yòng
ān
chǔ

ěr
shí


tiān
wáng



juàn
shǔ




liàng
bǎi
qiān
tiān
zhòng

jiē


suǒ

gòng
yǎng
shǒu


shì
zūn

ruò

jīng
bǎo
liú
xíng
zhī
chù

yǒu
néng
shòu
chí



shì
zūn
yào
shī
liú

guāng

lái
běn
yuàn
gōng



wén
míng
hào

dang
zhī
shì
chù



hèng





wéi
zhū
è
guǐ
shén
duó

jīng


shè

duó
zhě

huán




shēn
xīn
ān



gào
màn
shū
shì



shì

shì



suǒ
shuō

màn
shū
shì


ruò
yǒu
jìng
xìn
shàn
nán

shàn

rén
děng


gòng
yǎng

shì
zūn
yào
shī
liú

guāng

lái
zhě

yīng
xiān
zào



xíng
xiàng


qīng
jìng
zuò

ér
ān
chǔ
zhī

sàn
zhǒng
zhǒng
huā

shāo
zhǒng
zhǒng
xiāng


zhǒng
zhǒng
chuáng
fān

zhuāng
yán

chù






shòu

fēn
zhāi
jiè

shí
qīng
jìng
shí

zǎo

xiāng
jié

zhuó
qīng
jìng


yīng
shēng

gòu
zhuó
xīn



hài
xīn



qiè
yǒu
qíng




ān



bēi

shě

píng
děng
zhī
xīn


yuè

zàn

yòu
rǎo

xiàng


yīng
niàn


lái
běn
yuàn
gōng



sòng

jīng


wéi



yǎn
shuō
kāi
shì

suí
suǒ
yào
qiú


qiè
jiē
suì

qiú
cháng
shòu
寿

cháng
shòu
寿

qiú

ráo


ráo

qiú
guān
wèi

guān
wèi

qiú
nán


nán


ruò

yǒu
rén



è
mèng

jiàn
zhū
è
xiàng

huò
guài
niǎo
lái


huò

zhù
chù

bǎi
guài
chū
xiàn


rén
ruò

zhòng
miào



gōng
jìng
gòng
yǎng

shì
zūn
yào
shī
liú

guāng

lái
zhě

è
mèng
è
xiàng

zhū


xiáng

jiē

yǐn



néng
wéi
huàn

huò
yǒu
shuǐ
huǒ
dāo

xuán
xiǎn

è
xiàng
shī



láng
xióng



shé
è
xiē


gōng
yóu
yán

wén
méng
děng


ruò
néng
zhì
xīn

niàn



gōng
jìng
gòng
yǎng


qiè

wèi

jiē

xiè
tuō

ruò

guó
qīn
rǎo

dào
zéi
fǎn
luàn


niàn
gōng
jìng


lái
zhě


jiē
xiè
tuō



màn
shū
shì


ruò
yǒu
jìng
xìn
shàn
nán

shàn

rén
děng

nǎi
zhì
jìn
xíng


shì

tiān

wéi
dāng

xīn
guī


sēng

shòu
chí
jìn
jiè

ruò

jiè

shí
jiè




bǎi
jiè


chú
èr
bǎi

shí
jiè


chú


bǎi
jiè


suǒ
shòu
zhōng

huò
yǒu
huǐ
fàn


duò
è


ruò
néng
zhuān
niàn


míng
hào

gōng
jìng
gòng
yǎng
zhě


dìng

shòu
sān
è

shēng

huò
yǒu

rén

lín
dāng
chǎn
shí

shòu




ruò
néng
zhì
xīn
chēng
míng

zàn

gōng
jìng
gòng
yǎng


lái
zhě

zhòng

jiē
chú

suǒ
shēng
zhī


shēn
fēn



xíng

duān
zhèng

jiàn
zhě
huān



gēn
cōng
míng

ān
wěn
shǎo
bìng


yǒu
fēi
rén
duó

jīng


ěr
shí
shì
zūn

gào
ā
nán
yán



chēng
yáng

shì
zūn
yào
shī
liú

guāng

lái
suǒ
yǒu
gōng



shì
zhū

shèn
shēn
xíng
chù

nán

jiě
liǎo


wéi
xìn
fǒu

ā
nán
bái
yán



shì
zūn




lái
suǒ
shuō

jīng


shēng

huò

suǒ

zhě



qiè

lái

shēn






qīng
jìng

shì
zūn



yuè
lún


lìng
duò
luò

miào
gāo
shān
wáng


shǐ
使
qīng
dòng

zhū

suǒ
yán


yǒu



shì
zūn

yǒu
zhū
zhòng
shēng

xìn
gēn



wén
shuō
zhū

shèn
shēn
xíng
chù

zuò
shì

wéi

yún

dàn
niàn
yào
shī
liú

guāng

lái


míng
hào

biàn
便
huò
ěr
suǒ
gōng

shèng


yóu


xìn

fǎn
shēng
fěi
bàng



cháng


shī




duò
zhū
è


liú
zhuǎn

qióng


gào
ā
nán

shì
zhū
yǒu
qíng

ruò
wén
shì
zūn
yào
shī
liú

guāng

lái
míng
hào

zhì
xīn
shòu
chí


shēng

huò

duò
è

zhě


yǒu
shì
chù

ā
nán


shì
zhū

shèn
shēn
suǒ
xíng

nán

xìn
jiě


jīn
néng
shòu

dāng
zhī
jiē
shì

lái
wēi


ā
nán


qiè
shēng
wén

jué


wèi
dēng

zhū


děng

jiē


néng

shí
xìn
jiě

wéi
chú

shēng
suǒ




ā
nán

rén
shēn
nán



sān
bǎo
zhōng

xìn
jìng
zūn
zhòng


nán



wén
shì
zūn
yào
shī
liú

guāng

lái
míng
hào


nán

shì

ā
nán


yào
shī
liú

guāng

lái


liàng


héng


liàng
shàn
qiǎo
fāng
biàn
便


liàng
guǎng
广

yuàn


ruò

jié

ruò

jié


ér
guǎng
广
shuō
zhě

jié


jìn



héng
yuàn
shàn
qiǎo
fāng
biàn
便


yǒu
jìn


ěr
shí
zhòng
zhōng

yǒu







míng
yuē
jiù
tuō


cóng
zuò


piān
tǎn
yòu
jiān

yòu

zhuó



gōng

zhǎng

ér
bái

yán



shì
zūn

xiàng

zhuǎn
shí

yǒu
zhū
zhòng
shēng

wéi
zhǒng
zhǒng
huàn
zhī
suǒ
kùn
è

cháng
bìng
léi
shòu


néng
yǐn
shí

hóu
chún
gān
zào

jiàn
zhū
fāng
àn


xiàng
xiàn
qián



qīn
shǔ

péng
yǒu
zhī
shi



wéi
rǎo

rán


shēn



běn
chù

jiàn
yǎn

shǐ
使

yǐn

shén
shí

zhì

yǎn


wáng
zhī
qián

rán
zhū
yǒu
qíng

yǒu

shēng
shén

suí

suǒ
zuò

ruò
zuì
ruò


jiē

shū
zhī

jìn
chí
shòu

yǎn


wáng

ěr
shí

wáng

tuī
wèn

rén

suàn

suǒ
zuò

suí

zuì

ér
chǔ
duàn
zhī

shí

bìng
rén

qīn
shǔ

zhī
shi

ruò
néng
wèi

guī

shì
zūn
yào
shī
liú

guāng

lái

qǐng
zhū
zhòng
sēng

zhuǎn


jīng

rán

céng
zhī
dēng

xuán



mìng
shén
fān

huò
yǒu
shì
chù


shí

huán


zài
mèng
zhōng

míng
liǎo

jiàn

huò
jīng



huò
èr
shí



huò
sān
shí



huò

shí
jiǔ



shí
huán
shí


cóng
mèng
jué

jiē


zhī
shàn

shàn


suǒ

guǒ
bào

yóu

zhèng
jiàn

guǒ
bào


nǎi
zhì
mìng
nàn



zào
zuò
zhū
è
zhī


shì

jìng
xìn
shàn
nán

shàn

rén
děng

jiē
yīng
shòu
chí
yào
shī
liú

guāng

lái
míng
hào

suí

suǒ
néng

gōng
jìng
gòng
yǎng

ěr
shí
ā
nán

wèn
jiù
tuō


yuē

shàn
nán


yīng
yún

gōng
jìng
gòng
yǎng

shì
zūn
yào
shī
liú

guāng

lái


mìng
fān
dēng


yún

zào

jiù
tuō


yán




ruò
yǒu
bìng
rén


tuō
bìng


dāng
wèi

rén






shòu
chí

fēn
zhāi
jiè

yīng

yǐn
shí






suí

suǒ
bàn

gòng
yǎng

chú
sēng

zhòu

liù
shí


bài
xíng
dào

gòng
yǎng

shì
zūn
yào
shī
liú

guāng

lái


sòng

jīng

shí
jiǔ
biàn

rán

shí
jiǔ
dēng

zào


lái
xíng
xiàng





xiàng
qián


zhì

dēng



dēng
liàng



chē
lún

nǎi
zhì

shí
jiǔ


guāng
míng

jué

zào


cǎi
fān

cháng

shí
jiǔ
zhé
shǒu

yīng
fàng

lèi
zhòng
shēng

zhì

shí
jiǔ



guò

wēi
è
zhī
nàn


wéi
zhū
hèng
è
guǐ
suǒ
chí



ā
nán

ruò
chà



guàn
dǐng
wáng
děng

zāi
nàn

shí

suǒ
wèi
rén
zhòng


nàn


guó
qīn

nàn


jiè
pàn

nàn

xīng
xiù
宿
biàn
guài
nàn


yuè

shí
nàn

fēi
shí
fēng

nàn

guò
shí


nàn


chà


guàn
dǐng
wáng
děng

ěr
shí
yīng


qiè
yǒu
qíng



bēi
xīn

shè
zhū




qián
suǒ
shuō
gòng
yǎng
zhī


gòng
yǎng

shì
zūn
yào
shī
liú

guāng

lái

yóu

shàn
gēn




lái
běn
yuàn



lìng

guó
jiè



ān
wěn

fēng

shùn
shí


jià
chéng
shú


qiè
yǒu
qíng


bìng
huān




guó
zhōng


yǒu
bào
nüè
yào
chā
děng
shén

nǎo
yǒu
qíng
zhě


qiè
è
xiàng

jiē

yǐn


ér
chà



guàn
dǐng
wáng
děng

shòu
寿
mìng




bìng

zài

jiē

zēng


ā
nán

ruò

hòu
fēi
zhǔ

chǔ
jūn
wáng



chén

xiàng

zhōng
gōng
cǎi


bǎi
guān

shù

wéi
bìng
suǒ




è
nàn


yīng
zào



shén
fān

rán
dēng

míng

fàng
zhū
shēng
mìng

sàn


huā

shāo
zhòng
míng
xiāng

bìng

chú


zhòng
nàn
xiè
tuō

ěr
shí
ā
nán

wèn
jiù
tuō


yán

shàn
nán


yún


jìn
zhī
mìng

ér

zēng


jiù
tuō


yán







wén

lái
shuō

yǒu
jiǔ
hèng



shì

quàn
zào

mìng
fān
dēng

xiū
zhū




xiū



jìn

shòu
寿
mìng


jīng

huàn

ā
nán
wèn
yán

jiǔ
hèng
yún


jiù
tuō


yán

ruò
zhū
yǒu
qíng


bìng
suī
qīng

rán


yào


kàn
bìng
zhě

shè




shòu

fēi
yào

shí

yīng


ér
biàn
便
hèng


yòu
xìn
shì
jiān
xié

wài
dào
yāo
niè
zhī
shī

wàng
shuō
huò


biàn
便
shēng
kǒng
dòng

xīn


zhèng


wèn

huò

shā
zhǒng
zhǒng
zhòng
shēng

jiě
zòu
shén
míng


zhū
wǎng
liǎng

qǐng


yòu



yán
nián

zhōng

néng



chī

huò

xìn
xié
dǎo
jiàn

suì
lìng
hèng








yǒu
chū


shì
míng
chū
hèng

èr
zhě
hèng
bèi
wáng

zhī
suǒ
zhū


sān
zhě
tián
liè



dān
yín
shì
jiǔ

fàng




hèng
wéi
fēi
rén
duó

jīng



zhě
hèng
wéi
huǒ
fén


zhě
hèng
wéi
shuǐ


liù
zhě
hèng
wéi
zhǒng
zhǒng
è
shòu
suǒ
dàn


zhě
hèng
duò
shān



zhě
hèng
wéi

yào

yàn
dǎo
zhòu



shī
guǐ
děng
zhī
suǒ
zhōng
hài

jiǔ
zhě


suǒ
kùn



yǐn
shí

ér
biàn
便
hèng


shì
wéi

lái
luè
shuō
hèng


yǒu

jiǔ
zhòng




yǒu

liàng
zhū
hèng

nán


shuō



ā
nán


yǎn

wáng

zhǔ
lǐng
shì
jiàn
míng

zhī


ruò
zhū
yǒu
qíng


xiào





sān
bǎo

huài
jūn
chén


huǐ

xìng
jiè

yǎn


wáng

suí
zuì
qīng
zhòng

kǎo
ér

zhī

shì


jīn
quàn
zhū
yǒu
qíng

rán
dēng
zào
fān

fàng
shēng
xiū


lìng


è


zāo
zhòng
nàn

ěr
shí
zhòng
zhōng

yǒu
shí
èr
yào
chā

jiàng


zài
huì
zuò

suǒ
wèi

gōng

luó

jiàng


zhé
luó

jiàng



luó

jiàng

ān

luó

jiàng

è

luó

jiàng

shān

luó

jiàng

yīn

luó

jiàng



luó

jiàng



luó

jiàng

zhēn

luó

jiàng

zhāo

luó

jiàng


jié
luó

jiàng


shí
èr
yào
chā

jiàng




yǒu

qiān
yào
chā


wéi
juàn
shǔ

tóng
shí

shēng
bái

yán

shì
zūn


děng
jīn
zhě
méng

wēi



wén
shì
zūn
yào
shī
liú

guāng

lái
míng
hào



gèng
yǒu
è

zhī



děng
xiāng
shuài

jiē
tóng

xīn

nǎi
zhì
jìn
xíng

guī


sēng

shì
dāng



qiè
yǒu
qíng

wéi
zuò



ráo

ān


suí


děng
cūn
chéng
guó


kōng
xián
lín
zhōng

ruò
yǒu
liú


jīng

huò

shòu
chí
yào
shī
liú

guāng

lái
míng
hào

gōng
jìng
gòng
yǎng
zhě


děng
juàn
shǔ

wèi

shì
rén

jiē
shǐ
使
xiè
tuō

qiè

nàn

zhū
yǒu
yuàn
qiú


lìng
mǎn


huò
yǒu

è
qiú

tuō
zhě


yīng

sòng

jīng






jié

míng




yuàn


rán
hòu
jiě
jié

ěr
shí
shì
zūn

zàn
zhū
yào
chā

jiàng
yán

shàn
zāi
shàn
zāi


yào
chā
jiàng


děng
niàn
bào
shì
zūn
yào
shī
liú

guāng

lái
ēn

zhě

cháng
yīng

shì


ān


qiè
yǒu
qíng

ěr
shí
ā
nán
bái

yán

shì
zūn

dāng

míng


mén


děng
yún

fèng
chí


gào
ā
nán



mén

míng
shuō
yào
shī
liú

guāng

lái
běn
yuàn
gōng



míng
shuō
shí
èr
shén
jiàng

ráo

yǒu
qíng

jié
yuàn
shén
zhòu


míng

chú

qiè

zhàng

yīng

shì
chí

shí

qié
fàn

shuō
shì



zhū








shēng
wén

guó
wáng

chén


luó
mén


shì

tiān

lóng

yào
chā

jiàn



ā

luò

jiē



jǐn

luò



luò
qié

rén
fēi
rén
děng


qiè

zhòng

wén

suǒ
shuō

jiē

huān


xìn
shòu
fèng
xíng

彩推荐
Baidu